Regulamin sklepu internetowego “LiliLay”

§1 INFORMACJĘ OGÓLNE

1. Sklep internetowy “LiliLay”, dostępny pod adresem internetowym www.lililay.pl, prowadzony jest przez właściciela Edytę Stach, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LiliLay Edyta Stach, ul. Kochmańska 36, 32-327 Gorenice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 637-206-49-79, REGON 367552904.
Dane korespondencyjne sklepu:
www.lililay.pl
LiliLay Edyta Stach
ul. Kochmańska 36
32-327 Gorenice
e-mail: biuro@lililay.pl
telefon kontaktowy: 505-836-161, 509-628-017
Rachunek bankowy: 67 1020 2430 0000 8602 0073 2677
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego LiliLay jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
4. Centy towarów znajdujących w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).
5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
6. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie LiliLay.
7. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
8. Prawa do treści udostępnianych przez Usługodawcę w ramach sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa sklepu internetowego, znaki towarowe Usługodawcy, oraz producentów towarów wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających dozwolonego użytku, zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakiśkolwiek elementów Sklepu internetowego bez zgody Usługodawcy.

§2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.lililay.pl, 24h na dobę przez cały rok.
2. Na stornie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest że towar jest niedostępny.
3. Składać zamówienia mogę Klienci, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego;
b) nie mają statusu zarejestrowanego użytkownego Sklepu internetowego, jednak zobowiązani są do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
4. Klient nie podsiadający zarejestrowanego konta, dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
5. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce koszyka zmienia się wskaźnik towarów na liście zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru towarów, Klient wskazuje w formularzu zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za zamówienie. Po skompletowaniu zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. W procesie składanie zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania błędów przez Klienta w zamówieniu oraz jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu internetowego.
7. Klient może zmienić zamówienie w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocy e-mail kontakt ze Sprzedawcą.
8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towary, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe w tym prawidłowy adres, na który towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a sprzedawca może anulować zamówienie lub odstąpić od umowy.
10. Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań by wyniósł on maksymalnie:
a) 3dni robocze od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem;
b) 3dni robocze d momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3 Płatności

1. Cenę należną sprzedawcy wraz z innymi należnymi sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie LiliLay:
a) Przelewy 24
b) Przelew na rachunek bankowy sprzedawcy, na konto o numerze: 67 1020 2430 0000 8602 0073 2677
c) Płatność za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem) – cenę należy zapłacić kurierowi lub listonoszowi doręczającemu towar.
2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 3dni roboczych od daty złożenia zamówienia, po tym czasie w przypadku braku płatności Sprzedawca może anulować zamówienie.
3. Jeżeli w terminie o którym mowa powyżej kwota nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.
4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie wpłaty za zamówienie e-mailem.

§4 Wysyłka

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Kuriera InPost lub Poczty Polskiej.
2. Koszt wysyłki towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia i doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu Klienta opcji dostawy.
3. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez sklep LiliLay oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierska.
4. Czas dostawy Kurierskiej firmy Inpost zgodnie z ofertą wynosi 24h dla 95% przesyłek.
5. Czas dostawy poczty polskiej zależny jest od wyboru opcji i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
6. Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie poinformować Sklep o tym fakcie.

§5 Reklamacja i prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje na postawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od moment wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Klient powinien złożyć na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 2 Prawa Konsumenckiego na formularzu:
………………………………………… …………………., dn. ……………
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta
LiliLay Edyta Stach
Ul. Kochańska 36
32-327 Gorenice

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………

…………………………
podpis konsumenta

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez Państwa sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep LiliLay), niezwłocznie, a w każdym przypadku niezwłocznie 14dni od dnia w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu Prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania zwracanego towaru.
5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie w stanie nienaruszonym, jednak nie później niż 14dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
6. Prosimy odesłać lub przekazać towar na adres:
LiliLay Edyta Stach
Ul. Kochmańska 36
32-327 Gorenice
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu LiliLay. W celu przyśpieszenia Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (rachunek, faktura).
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Wszystkie reklamacje, opóźnienia w dostawie ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres e-mail: biuro@lililay.pl
10. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy.
11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa Sprzedawca na podstawie ustaleń z Klientem zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne w Sklepie Lililay towary.
12. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi sprzedawca.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Edyta Stach, ul. Kochmańska 36, 32-327 Gorenice zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Lililay.pl
2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji Umowy Sprzedaży przy ewentualnym zwrocie/wymianie/reklamacji towarów (DZ. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.)
3. Podanie danych o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
4. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lililay.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na postawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014r. póź. 827).
4. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towaru i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail: biuro@lililay.pl
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej www.lililay.pl.

Załącznik – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

©2017 LiliLay. Wszelkie prawa zastrzeżone